Vedtægter for Dansk Gotlands Russ Avlsforening


§ 1. Foreningens navn

Avlsforeningens navn er Dansk Gotlands Russ = D.G.R. Stiftet 1985.

F oreningen er Medlem af Landsudvalget for Hesteavl i Danmark og af Svenska Russavelsföreningen


§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Gotlands Russ, og fremme kendskabet til Russets evner som ridepony og kørepony, kort fortalt hele familiens pony i avl og brug, at støtte og stadig forbedre avlen af Gotlands Russ, og varetage kåring og udstillingsaktiviteter i Danmark

Dette skal ske i tæt samarbejde med Svenska Russavelsföreningen, således at Dansk Gotlands Russ til enhver tid overholder moderforbundets fastlagte regler og principper.


Videncentret for Landbrug, Heste varetager registrering og stambogsføring af Gotlands Russ i Danmark.


§ 3. Adresse.

Foreningens adresse er formandens        


 


§ 4. Opløsning af foreningen.

Ved opløsning af foreningen skal der afholdes 2 generalforsamlinger, med mindst 4 ugers mellemrum.        

Foreningens midler tilfalder ved opløsning, Svenska Russvelsföreningen og skal bruges til gavn for Russ på Lojsta Hed, Gotland.


§ 5. Medlemskab af Dansk Gotlands Russ avlsforening.

Enhver der vil arbejde for foreningens formål kan søge optagelse. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Der må ikke foretages forskelsbehandling af opdrættere.


§ 6: Generalforsamling.

Generalforsamlingen er højeste myndighed og afholdes i årets første kvartal. Kun betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.        

Stk. A:

Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer ekskludere et medlem for et bestemt åremål, såfremt det pågældende medlem ved sin adfærd findes at have skadet foreningens interesser.        


Stk. B:

Efter en måneds medlemskab opnås stemmeret på generalforsamlingen.


Stk. C:

Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, meddeles dette skriftligt til foreningen inden et nyt medlems år begynder.


Stk. D:

Manglende betaling af kontingent eller anden skyld til foreningen kan medføre sletning af medlemskab, der skal dog altid afsendes mindst en rykker før sletning finder sted.


Stk. E:

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Juniormedlemmer halv pris. (under 15 år).   

Stemmeret har alle medlemmer, med gyldigt medlemskort, der er fyldt 15 år, man skal dog være 18 år for at være valgbar til bestyrelsen.   

Et medlem kan højest stemme, på generalforsamlingen, med en fuldmagt som skal være personlig.        


Indvarsling til generalforsamlingen sker skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel, med angivelse af dagsorden. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne 1 uge før generalforsamlingen sammen med endelig dagsorden.

           

         

Dagsorden ved generalforsamling.  


  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere
  3. Valg af protokolfører
  4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  5. Kassereren aflægger regnskabsberetning og fremlægger revideret regnskab.
  6. Behandling af fremkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse + 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor + suppleant
  9. Fastsættelse af årskontingent for kommende år.
  10. Eventuelt.     

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling han ske med 14 dages varsel, afholdes når halvdelen af medlemmer ønsker dette eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, med angivelse af dagsorden.


§ 8: Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 9: Repræsentation i tilsluttede organisationer.


Formanden er medlem af Svenska Russavelsföreningen og Landsudvalget for Hesteavl i Danmark.


Øvrig repræsentation: deles ud i bestyrelsen, kan i særlige tilfælde uddelegeres til medlemmer uden for bestyrelsen.     


§ 10: Bestyrelse.


Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter der vælges på den ordinære generalforsamling blandt de aktive medlemmer, hvis muligt.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at der i ulige år afgår 2 og i lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes, at bestyrelsen er repræsenteret jævnt rent geografisk.

Der vælges ligeledes 2 suppleanter, der sidder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder den suppleant, der bor tættest rent geografisk. Suppleanten sidder frem til førstkommende generalforsamling.   

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.        


 


 


 


 


 


 


 


 

         Avlsmål

Avlsmålet er at avle en håndterbar, hårdfør, stærk børne- og familiepony med et godt temperament med en bred anvendelighed for spring, dressur og kørsel. Der ønskes avlsdyr med stor frugtbarhed.   


Der udarbejdes kåringsregler, 1 stk. for hingste og 1 stk. for hopper og udstillingsregler som løbende justeres efter Svenska Russavelsföreningen og Landscentret | Heste regler.


Dansk Gotlands Russ avlsforening skal altid respektere og følge kravene i de svenske kåringsregler.


Formålet med kåringsregler er at fastsætte og systematisere avlsarbejdet i avlsforeningen, så selektionen resulterer i en avlsfremgang.


Ændringer af kåringsregler skal altid fremlægges på generalforsamlingen og kan vedtages, såfremt der opnås mindst 50 % af stemmer for forslaget.


Racebeskrivelse          

Type: Harmonisk, velproportioneret med udtalt race karakter. 

Hoved: Passende stort hoved med lige næseryg, bred pande, og et vågent udtryk.

Hals: Halsen ønskes tilpas lang for størrelsen, velansat og med lige linje på undersiden. Hingste må have kraftigere hals.

Skulder: – Manke: Der ønskes en lang velliggende skulder, markeret veludviklet manke.  

Overlinje – Ryg – Lænd – Kryds: Kroppen er passende lang med god brystdybde, med godt sadelleje, passende lang ryg, stærkt lændeparti og et bredt kryds som ikke er for hældende.                     

Forlemmer - Baglemmer – Haser Lår: Forlemmerne er tørre, har velmarkerede, flade forknæ med brede, flade og korte piber. Baglemmerne har god lårbensfylde, tørre og med passende vinkling i hase- og kodeled. Hovene er runde og åbne med god hornkvalitet. Skridt – Trav: Russets bevægelse er energisk, elastisk og med god skulderfrihed. Den er jordvindende og med god undergriben.


Størrelse:

Til kåring skal målet være mellem 115 – 130 cm. i stangmål. Idealmålet ligger 123 – 126 cm.        


3-års hingste må ikke overskride 128 cm. og 3-års hopper bør ikke overskride 128 cm. i stangmål.


Stambogsføring:            

Alle renracede Russ der fødes og registreres i Danmark, optages i stambogen for Gotlandsruss under Landscentret | Hest.


Ved renracet Gotlandsruss forstås, at dens forældre i lige linje kan føres tilbage til Svensk ”Riksstambok för Russ”.